Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
30/08/2013
Bình Dương
3919
Trà Vinh
4604
Vĩnh Long
4924
Thứ năm
29/08/2013
Tây Ninh
9375
Bình Thuận
4457
An Giang
5985
Thứ tư
28/08/2013
Sóc Trăng
6617
Cần Thơ
3868
Đồng Nai
0469
Thứ ba
27/08/2013
Bạc Liêu
0545
Bến Tre
6747
Vũng Tàu
0621
Thứ hai
26/08/2013
Cà Mau
8050
TP Hồ Chí Minh
7349
Đồng Tháp
2550
Chủ nhật
25/08/2013
Đà Lạt
3454
Tiền Giang
2947
Kiên Giang
6208
Thứ bảy
24/08/2013
TP Hồ Chí Minh
9382
Hậu Giang
4735
Bình Phước
2709
Long An
0297
Thứ sáu
23/08/2013
Bình Dương
5101
Trà Vinh
5727
Vĩnh Long
8217
Thứ năm
22/08/2013
Tây Ninh
5901
Bình Thuận
0388
An Giang
5218
Thứ tư
21/08/2013
Sóc Trăng
8476
Cần Thơ
3248
Đồng Nai
9063
Thứ ba
20/08/2013
Bạc Liêu
6100
Bến Tre
0394
Vũng Tàu
1537
Thứ hai
19/08/2013
TP Hồ Chí Minh
8543
Cà Mau
5587
Đồng Tháp
2537
Chủ nhật
18/08/2013
Đà Lạt
5523
Tiền Giang
2414
Kiên Giang
6014
Thứ bảy
17/08/2013
TP Hồ Chí Minh
7473
Hậu Giang
2197
Bình Phước
3782
Long An
5311
Thứ sáu
16/08/2013
Bình Dương
7147
Trà Vinh
2639
Vĩnh Long
6378
Thứ năm
15/08/2013
Tây Ninh
3644
Bình Thuận
4140
An Giang
7457
Thứ tư
14/08/2013
Sóc Trăng
6788
Cần Thơ
9699
Đồng Nai
0474
Thứ ba
13/08/2013
Bạc Liêu
7815
Bến Tre
9348
Vũng Tàu
5850
Thứ hai
12/08/2013
TP Hồ Chí Minh
4074
Đồng Tháp
7600
Cà Mau
9594
Chủ nhật
11/08/2013
Tiền Giang
7569
Kiên Giang
3363
Đà Lạt
7271
Thứ bảy
10/08/2013
Hậu Giang
0242
TP Hồ Chí Minh
3996
Bình Phước
6329
Long An
4232
Thứ sáu
09/08/2013
Trà Vinh
2890
Vĩnh Long
0628
Bình Dương
1712
Thứ năm
08/08/2013
Tây Ninh
9970
An Giang
4990
Bình Thuận
3927
Thứ tư
07/08/2013
Sóc Trăng
2821
Đồng Nai
4771
Cần Thơ
2504
Thứ ba
06/08/2013
Bạc Liêu
1002
Vũng Tàu
9350
Bến Tre
9161
Thứ hai
05/08/2013
Đồng Tháp
5798
TP Hồ Chí Minh
5452
Cà Mau
4595
Chủ nhật
04/08/2013
Đà Lạt
3287
Kiên Giang
9705
Tiền Giang
6834
Thứ bảy
03/08/2013
Hậu Giang
4691
TP Hồ Chí Minh
0608
Bình Phước
7729
Long An
8923
Thứ sáu
02/08/2013
Trà Vinh
9567
Vĩnh Long
2758
Bình Dương
7288
Thứ năm
01/08/2013
An Giang
1931
Tây Ninh
3933
Bình Thuận
8173

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
30/08/2013
Bình Dương
3919
Trà Vinh
4604
Vĩnh Long
4924
Thứ năm
29/08/2013
Tây Ninh
9375
Bình Thuận
4457
An Giang
5985
Thứ tư
28/08/2013
Sóc Trăng
6617
Cần Thơ
3868
Đồng Nai
0469
Thứ ba
27/08/2013
Bạc Liêu
0545
Bến Tre
6747
Vũng Tàu
0621
Thứ hai
26/08/2013
Cà Mau
8050
TP Hồ Chí Minh
7349
Đồng Tháp
2550
Chủ nhật
25/08/2013
Đà Lạt
3454
Tiền Giang
2947
Kiên Giang
6208
Thứ bảy
24/08/2013
TP Hồ Chí Minh
9382
Hậu Giang
4735
Bình Phước
2709
Long An
0297
Thứ sáu
23/08/2013
Bình Dương
5101
Trà Vinh
5727
Vĩnh Long
8217
Thứ năm
22/08/2013
Tây Ninh
5901
Bình Thuận
0388
An Giang
5218
Thứ tư
21/08/2013
Sóc Trăng
8476
Cần Thơ
3248
Đồng Nai
9063
Thứ ba
20/08/2013
Bạc Liêu
6100
Bến Tre
0394
Vũng Tàu
1537
Thứ hai
19/08/2013
TP Hồ Chí Minh
8543
Cà Mau
5587
Đồng Tháp
2537
Chủ nhật
18/08/2013
Đà Lạt
5523
Tiền Giang
2414
Kiên Giang
6014
Thứ bảy
17/08/2013
TP Hồ Chí Minh
7473
Hậu Giang
2197
Bình Phước
3782
Long An
5311
Thứ sáu
16/08/2013
Bình Dương
7147
Trà Vinh
2639
Vĩnh Long
6378
Thứ năm
15/08/2013
Tây Ninh
3644
Bình Thuận
4140
An Giang
7457
Thứ tư
14/08/2013
Sóc Trăng
6788
Cần Thơ
9699
Đồng Nai
0474
Thứ ba
13/08/2013
Bạc Liêu
7815
Bến Tre
9348
Vũng Tàu
5850
Thứ hai
12/08/2013
TP Hồ Chí Minh
4074
Đồng Tháp
7600
Cà Mau
9594
Chủ nhật
11/08/2013
Tiền Giang
7569
Kiên Giang
3363
Đà Lạt
7271
Thứ bảy
10/08/2013
Hậu Giang
0242
TP Hồ Chí Minh
3996
Bình Phước
6329
Long An
4232
Thứ sáu
09/08/2013
Trà Vinh
2890
Vĩnh Long
0628
Bình Dương
1712
Thứ năm
08/08/2013
Tây Ninh
9970
An Giang
4990
Bình Thuận
3927
Thứ tư
07/08/2013
Sóc Trăng
2821
Đồng Nai
4771
Cần Thơ
2504
Thứ ba
06/08/2013
Bạc Liêu
1002
Vũng Tàu
9350
Bến Tre
9161
Thứ hai
05/08/2013
Đồng Tháp
5798
TP Hồ Chí Minh
5452
Cà Mau
4595
Chủ nhật
04/08/2013
Đà Lạt
3287
Kiên Giang
9705
Tiền Giang
6834
Thứ bảy
03/08/2013
Hậu Giang
4691
TP Hồ Chí Minh
0608
Bình Phước
7729
Long An
8923
Thứ sáu
02/08/2013
Trà Vinh
9567
Vĩnh Long
2758
Bình Dương
7288
Thứ năm
01/08/2013
An Giang
1931
Tây Ninh
3933
Bình Thuận
8173