Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
10/05/2010
Cà Mau
0326
TP Hồ Chí Minh
1034
Đồng Tháp
3862
Chủ nhật
09/05/2010
Kiên Giang
0669
Tiền Giang
5685
Đà Lạt
9713
Thứ bảy
08/05/2010
Long An
7311
Hậu Giang
6791
Bình Phước
4310
TP Hồ Chí Minh
2392
Thứ sáu
07/05/2010
Vĩnh Long
1004
Trà Vinh
6335
Bình Dương
1333
Thứ năm
06/05/2010
Bình Thuận
1340
An Giang
2652
Tây Ninh
0738
Thứ tư
05/05/2010
Cần Thơ
0689
Đồng Nai
5114
Sóc Trăng
7518
Thứ ba
04/05/2010
Vũng Tàu
4240
Bạc Liêu
0086
Bến Tre
8195
Thứ hai
03/05/2010
TP Hồ Chí Minh
8349
Đồng Tháp
0579
Cà Mau
4986
Chủ nhật
02/05/2010
Đà Lạt
0332
Tiền Giang
8268
Kiên Giang
3699
Thứ bảy
01/05/2010
TP Hồ Chí Minh
7902
Hậu Giang
2594
Long An
1805
Bình Phước
7718
Thứ sáu
30/04/2010
Bình Dương
7111
Vĩnh Long
2987
Trà Vinh
5083
Thứ năm
29/04/2010
An Giang
2786
Tây Ninh
5438
Bình Thuận
6965
Thứ tư
28/04/2010
Sóc Trăng
0150
Đồng Nai
9161
Cần Thơ
6816
Thứ ba
27/04/2010
Bạc Liêu
5466
Bến Tre
9458
Vũng Tàu
3797
Thứ hai
26/04/2010
Đồng Tháp
6873
TP Hồ Chí Minh
2643
Cà Mau
3885
Chủ nhật
25/04/2010
Kiên Giang
2589
Đà Lạt
4233
Tiền Giang
3711
Thứ bảy
24/04/2010
Long An
4994
Bình Phước
6114
Hậu Giang
7929
TP Hồ Chí Minh
2072
Thứ sáu
23/04/2010
Vĩnh Long
7922
Trà Vinh
2547
Bình Dương
1732
Thứ năm
22/04/2010
An Giang
0878
Bình Thuận
8803
Tây Ninh
0453
Thứ tư
21/04/2010
Đồng Nai
5569
Sóc Trăng
1702
Cần Thơ
2695
Thứ ba
20/04/2010
Bạc Liêu
7015
Bến Tre
2045
Vũng Tàu
0696
Thứ hai
19/04/2010
Đồng Tháp
2859
Cà Mau
3658
TP Hồ Chí Minh
6840
Chủ nhật
18/04/2010
Tiền Giang
5375
Đà Lạt
0547
Kiên Giang
6278
Thứ bảy
17/04/2010
TP Hồ Chí Minh
7315
Bình Phước
5448
Long An
3776
Hậu Giang
1046
Thứ sáu
16/04/2010
Bình Dương
8538
Vĩnh Long
5818
Trà Vinh
4359
Thứ năm
15/04/2010
Tây Ninh
6518
Bình Thuận
5047
An Giang
2024
Thứ tư
14/04/2010
Sóc Trăng
2798
Cần Thơ
6854
Đồng Nai
6264
Thứ ba
13/04/2010
Bến Tre
6059
Vũng Tàu
8466
Bạc Liêu
4637
Thứ hai
12/04/2010
Đồng Tháp
3977
Cà Mau
9957
TP Hồ Chí Minh
4140
Chủ nhật
11/04/2010
Kiên Giang
6665
Đà Lạt
6280
Tiền Giang
4901

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ hai
10/05/2010
Cà Mau
0326
TP Hồ Chí Minh
1034
Đồng Tháp
3862
Chủ nhật
09/05/2010
Kiên Giang
0669
Tiền Giang
5685
Đà Lạt
9713
Thứ bảy
08/05/2010
Long An
7311
Hậu Giang
6791
Bình Phước
4310
TP Hồ Chí Minh
2392
Thứ sáu
07/05/2010
Vĩnh Long
1004
Trà Vinh
6335
Bình Dương
1333
Thứ năm
06/05/2010
Bình Thuận
1340
An Giang
2652
Tây Ninh
0738
Thứ tư
05/05/2010
Cần Thơ
0689
Đồng Nai
5114
Sóc Trăng
7518
Thứ ba
04/05/2010
Vũng Tàu
4240
Bạc Liêu
0086
Bến Tre
8195
Thứ hai
03/05/2010
TP Hồ Chí Minh
8349
Đồng Tháp
0579
Cà Mau
4986
Chủ nhật
02/05/2010
Đà Lạt
0332
Tiền Giang
8268
Kiên Giang
3699
Thứ bảy
01/05/2010
TP Hồ Chí Minh
7902
Hậu Giang
2594
Long An
1805
Bình Phước
7718
Thứ sáu
30/04/2010
Bình Dương
7111
Vĩnh Long
2987
Trà Vinh
5083
Thứ năm
29/04/2010
An Giang
2786
Tây Ninh
5438
Bình Thuận
6965
Thứ tư
28/04/2010
Sóc Trăng
0150
Đồng Nai
9161
Cần Thơ
6816
Thứ ba
27/04/2010
Bạc Liêu
5466
Bến Tre
9458
Vũng Tàu
3797
Thứ hai
26/04/2010
Đồng Tháp
6873
TP Hồ Chí Minh
2643
Cà Mau
3885
Chủ nhật
25/04/2010
Kiên Giang
2589
Đà Lạt
4233
Tiền Giang
3711
Thứ bảy
24/04/2010
Long An
4994
Bình Phước
6114
Hậu Giang
7929
TP Hồ Chí Minh
2072
Thứ sáu
23/04/2010
Vĩnh Long
7922
Trà Vinh
2547
Bình Dương
1732
Thứ năm
22/04/2010
An Giang
0878
Bình Thuận
8803
Tây Ninh
0453
Thứ tư
21/04/2010
Đồng Nai
5569
Sóc Trăng
1702
Cần Thơ
2695
Thứ ba
20/04/2010
Bạc Liêu
7015
Bến Tre
2045
Vũng Tàu
0696
Thứ hai
19/04/2010
Đồng Tháp
2859
Cà Mau
3658
TP Hồ Chí Minh
6840
Chủ nhật
18/04/2010
Tiền Giang
5375
Đà Lạt
0547
Kiên Giang
6278
Thứ bảy
17/04/2010
TP Hồ Chí Minh
7315
Bình Phước
5448
Long An
3776
Hậu Giang
1046
Thứ sáu
16/04/2010
Bình Dương
8538
Vĩnh Long
5818
Trà Vinh
4359
Thứ năm
15/04/2010
Tây Ninh
6518
Bình Thuận
5047
An Giang
2024
Thứ tư
14/04/2010
Sóc Trăng
2798
Cần Thơ
6854
Đồng Nai
6264
Thứ ba
13/04/2010
Bến Tre
6059
Vũng Tàu
8466
Bạc Liêu
4637
Thứ hai
12/04/2010
Đồng Tháp
3977
Cà Mau
9957
TP Hồ Chí Minh
4140
Chủ nhật
11/04/2010
Kiên Giang
6665
Đà Lạt
6280
Tiền Giang
4901